W kierunku inteligentnych specjalizacji

Data dodania:

Uczestnicy Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji

Inteligentne specjalizacje i innowacyjność. Te słowa zdają się być kluczem do rozwoju gospodarki, o czym przekonywali uczestnicy Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji odbywającego się przy okazji Konwentu Marszałków Województw RP.

Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji to ciało złożone z przedstawicieli regionów zajmujących się wdrażaniem oraz monitorowaniem Regionalnych Strategii Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji. Dyskusja w trakcie warsztatów koncentrowała się na omówieniu działań prowadzonych przez regiony, jak i instytucje krajowe i na procesie monitorowania i ewaluacji inteligentnych specjalizacji.

Podstawą tworzenia inteligentnych specjalizacji jest tzw. proces przedsiębiorczego odkrywania, wskazujący w czym region radzi sobie najlepiej w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji. Kluczowe miejsce w tym procesie zajmują sami przedsiębiorcy.

„Największą wartością będzie włączanie przedsiębiorców do udziału w tym procesie. To bardzo ważne, by przedsiębiorcy mieli wpływ na kształtowanie polityki w zakresie innowacji i inteligentnych specjalizacji” – podkreśliła Anna Brussa zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacyjności i Przedsiębiorczości Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Uczestnicy spotkania w ramach warsztatów rozmawiali o możliwościach współpracy przy realizacji procesu i współpracy w ramach działań podejmowanych w kontekście monitorowania inteligentnych specjalizacji na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

„Po wyborze Krajowych Inteligentnych Specjalizacji chcielibyśmy ułożyć proces ich monitorowania w regionach i niezbędna w tym kontekście będzie informacja zwrotna i ich doświadczenia w tym zakresie. Chcemy dowiedzieć się w jaki sposób regionalne specjalizacje były odkrywane. Zależy nam na efekcie synergii, na uzupełnianiu się, nie chcemy narzucać prawnych rozwiązań, ale ułożyć współpracę z korzyścią dla wszystkich” – wyjaśniała Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Innowacji Ministerstwa Rozwoju.

Druga część spotkania w ramach forum poświęcona była z kolei konkursowi Nowe Programy Kształcenia ogłoszonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój [POWER]. Uczelnie publiczne i niepubliczne mogą ubiegać się o środki na przygotowanie nowych kierunków kształcenia. W puli jest 200 mln zł, ale jednym z wymogów konkursu jest wydanie opinii przez samorządy województw w zakresie zgodności wniosków aplikacyjnych z założeniami regionalnych dokumentów strategicznych m.in. Regionalnych Strategii Innowacji.

„Ta opinia jest niezbędna by środki z budżetu przysłużyły się do wykształcenia kadr na kierunkach istotnych z punktu widzenia regionu, a absolwenci uczelni znaleźli zatrudnienie na rynku pracy. Chodzi o to, by uwzględnić inteligentne specjalizacje jako te obszary, w których dany region chce się rozwijać i potrzebuje kadr” – mówił w trakcie spotkania Andrzej Kurkiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem tego działania jest przede wszystkim tworzenie i realizacja nowych kierunków studiów oraz realizacja programów kształcenia i ich dostosowanie do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych.


Zagadnienia poruszone w trakcie Regionalnego Forum Inteligentnych Specjalizacji zajmują istotne miejsce w przedstawionej przez Zarząd Województwa Śląskiego inicjatywie „Kierunek Śląskie 3.0”. Pierwszy obszar tematyczny inicjatywy, dotyczący aktywności przedsiębiorczej i innowacji na rzecz nowej gospodarki, skupia uwagę na sektorach technologicznym oraz kreatywnym jako dwóch filarach tworzącej się nowej gospodarki. W centrum tego obszaru tematycznego znajdują się właśnie rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa i istniejące specjalizacje regionalne, wzmacniające konkurencyjność międzynarodową gospodarki regionalnej, inteligentne specjalizacje województwa ustalone dla nowej perspektywy strategicznej i finansowej UE i zalążki nowych specjalizacji regionu. Innowacje społeczne, kompetencje zawodowe i dążenie do wysokiej jakości edukacji oraz silniejsze wpisanie się sektora szkolnictwa wyższego regionu w europejską przestrzeń projektów edukacyjnych i naukowych znalazło się natomiast w czwartym obszarze tematycznym inicjatywy „Kierunek Śląskie 3.0”.

Galeria zdjęć

  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji
  • Regionalne Forum Inteligentnych Specjalizacji