Śląskie w centrum ważnych decyzji

Data dodania:

Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku

Przyjęcie kodeksu dobrych praktyk w zakresie polityki senioralnej, obsługa programu „Rodzina 500+” i problematyka ochrony zdrowia w tym finansowanie onkologii to najistotniejsze z tematów nad którymi pracował Konwent Marszałków RP w Szczyrku.

Pierwsza część posiedzenia plenarnego Konwentu dotyczyła kwestii związanych ze służbą zdrowia. Konwent zwrócił uwagę na brak czytelnych i długofalowych zasad finansowania sektora ochrony zdrowia, co w konsekwencji prowadzi do powstawania kolejek pacjentów i zadłużania się jednostek ochrony zdrowia. Tematem rozmów była ponadto potrzeba zwiększenie puli środków publicznych na profilaktykę tzw. chorób cywilizacyjnych. Marszałkowie zajęli się też kwestią ewentualnego przygotowania krajowego programu działań na rzecz rozwoju sektora uzdrowiskowego w Polsce. Sektor ten wymaga podjęcia pilnych działań zapobiegających jego degradacji i ma wpłynąć na wzrost konkurencyjności oferty turystyczno-leczniczej.

Konwent wyraził również zaniepokojenie w związku z opóźnieniami związanymi z przygotowaniem map potrzeb zdrowotnych i platformy e-zdrowie. Ich sprawne wdrożenie jest warunkiem ubiegania się przez samorządy o środki europejskie na projekty z zakresu ochrony zdrowia. Jako pilne Konwent wskazał działania zmierzające do wprowadzenia zmian w obowiązującym pakiecie onkologicznym.

W części obrad konwentu dotyczącej służby zdrowia uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Piotr Gryza. Za jego pośrednictwem przedstawiciele samorządów zaapelowali do strony rządowej o współpracę i dyskusję na temat zmian w służbie zdrowia.

Drugą część posiedzenia zdominowała problematyka polityki senioralnej. Organizatorzy warsztatów odbywających się w trakcie pierwszego dnia konwentu przedstawili rekomendacje w postaci „Kodeksu dobrych praktyk polityki senioralnej”. Celem warsztatów było wypracowanie i wdrażanie w regionach propozycji, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia osób starszych.

„Postępujący proces starzenia się społeczeństwa i zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia służby zdrowia to problemy, które dotykają wszystkich regionów. Rolą samorządów jest zapewnienie dostępu do służby zdrowia na najwyższym poziomie, a także tworzenie warunków do dobrego i godnego starzenia się. Podjęliśmy w tym zakresie szereg inicjatyw w ramach projektu „Śląskie dla Seniora” i chcemy wyznaczać standardy dla wszystkich województw. Finansowanie służby zdrowia to z kolei problem, który musi być rozwiązany na poziomie rządowym. Jako Konwent apelujemy m.in. o urealnienie wartości kontraktów zawieranych z NFZ, a także o zwiększenie wyceny świadczeń onkologicznych i przeprowadzenie nowego kontraktowania” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Wśród przyjętych 18 rekomendacji znalazły się m.in. kwestia uwzględnienia „srebrnej gospodarki” i osób starszych jako grupy konsumenckiej, zwiększenie dostępności do usług medycznych, także w kontekście obszarów wiejskich, czy realizacja kampanii promującej zdrowy tryb życia i aktywność w każdym wieku.

„Bardzo szybko się starzejemy jako region i grozi nam w dłuższej perspektywie czasu zjawisko depopulacji. Na ponad 4,5 mln mieszkańców województwa, prawie 20 proc. to osoby w wieku poprodukcyjnym. Warto zauważyć także, że problemy populacyjne regionu to nie tylko ujemny przyrost naturalny, ale też ujemne saldo migracji” – przekonywała Bożena Borowiec dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Ważnym problemem, na który wskazał konwent, było finansowanie obsługi projektu „Rodzina 500+”. Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej, w imieniu samorządów województw, wydają decyzje administracyjne w sytuacji, kiedy jeden z członków rodziny wnioskodawcy przebywa lub jest zatrudniony w innym kraju UE. Pierwsze dni funkcjonowania programu wskazały na duże zainteresowanie tym świadczeniem, problem w tym, że dotąd nie zostały przekazane środki na obsługę tego zadania. Tylko w przypadku województwa śląskiego oszacowano te koszty na ok. 700 tys. zł rocznie.

Marszałkowie wydali też wspólne stanowisko w sprawie aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014. Dokument ten nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku.

„Osiągnięcie tak wysokiego poziomu recyklingu odpadów komunalnych już w 2020 r. wydaje się nierealne. Tak wysoka efektywności nie jest co prawda narzucona przez przepisy europejskie, ale jej brak może wiązać się z koniecznością zapłaty przez gminy wielomilionowych kar pieniężnych”– dodaje marszałek Saługa. 

W ostatniej części Konwent zajął się kwestią optymalizacji działań Urzędów Marszałkowskich w obszarze promocji gospodarczej i wspierania eksportu, a także aktualnymi zagadnieniami wdrażania funduszy europejskich, procedurą akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz powołaniem zespołu roboczego ds. wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie w Szczyrku było pierwszym posiedzeniem Konwentu w ramach śląskiej prezydencji. Marszałkowie spotkają się jeszcze podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, gdzie 19 maja br., odbędzie się debata na temat wyzwań rozwojowych i priorytetów polityki regionalnej, a także 21-23 czerwca w Ogrodzieńcu.

Galeria zdjęć

 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 1)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 2)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 3)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 4)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 5)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 6)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 7)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 8)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 9)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 10)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 11)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 12)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 13)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 14)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 15)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 16)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 17)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 18)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 19)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 20)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 21)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 22)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 23)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 24)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 25)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 26)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 27)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 28)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 29)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 30)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 31)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 32)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 33)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 34)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 35)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 36)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 37)
 • Pierwszy dzień obrad Konwentu Marszałków RP w Szczyrku (fot. 38)