Konwent Marszałków w Katowicach

Data dodania:

Drugie spotkanie Konwentu Marszałków RP

Drugie spotkanie Konwentu Marszałków RP odbyło się podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Obrady dotyczą m.in. tematów związanych z polityką senioralną, finansowaniem służby zdrowia, a także obsługą funduszy europejskich.

„Dzisiejsze obrady Konwentu odbywają się w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego – największego kongresu gospodarczego w Europie Środkowej. To wyjątkowe wydarzenie dla naszego regionu i cieszę się, że mogą państwo wziąć w nim udział” – powiedział marszałek Wojciech Saługa, otwierając obrady.

Marszałkowie przyjęli rekomendacje w zakresie polityki senioralnej wypracowane podczas warsztatów na pierwszym Konwencie Marszałków w Szczyrku. Celem proponowanych wytycznych jest wskazanie kierunków działań z zakresu polityki senioralnej, zainspirowanie do realizacji nowych przedsięwzięć na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. 

Przyjęto także stanowisko w sprawie zmiany przepisów ustawy o działalności leczniczej umożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego finansowanie służby zdrowia. Marszałkowie wskazują na konieczność zmiany w procedowanym aktualnie projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw. Proponowane zmiany są w rzeczywistości przerzuceniem realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia bez wskazania źródeł finansowania zadania. Konwent wskazał na niebezpieczeństwo nierówności w dostępie do świadczeń  zdrowotnych, w zależności od stopnia zamożności danego samorządu.

Marszałkowie zaapelowali także o możliwie szybkie podjęcie procedur podpisania umów o dofinansowanie w roku 2016 środkami z budżetu państwa budowy, przebudowy, remontu, utrzymania dróg wojewódzkich. Konwent argumentuje to koniecznością zaplanowania inwestycji budowlanej z uwzględnieniem warunków atmosferycznych oraz zapewnienie ciągłości inwestycji. 

Konwent po raz trzeci zabrał głos w sprawie audytów krajobrazowych i ich przystosowania do skali regionalnej. Zwrócono się do Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z apelem o weryfikację metodyki przeprowadzenia audytu krajobrazowego, która nie odpowiada skali regionalnej. Wymaga ponadto poniesienia bardzo wysokich kosztów i nakładów czasu pracy, niewspółmiernych do uzyskanych efektów. Autorzy stanowiska zaproponowali, by doprecyzować  wytyczne audytów z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Marszałkowie wyrazili zaniepokojenie obecnym sposobem funkcjonowania i procedowania spraw na forum Komitetu Sterującego do spraw koordynacji EFSI. Dotyczy to przede wszystkim wstrzymania możliwości uzgadniania opracowanych w województwach Planów Działań w szczególności w zakresie kryteriów wyboru projektów (np. w obszarze e-zdrowia). Marszałkowie wskazują, że sposób procedowania wykracza poza standardy działania administracji publicznej i godzi w zasadę partnerstwa wszystkich podmiotów.

Konwent zajął  stanowisko w sprawie stosowania pełnej wysokości stawek kosztów pośrednich dla Instytucji Zarządzających oraz Instytucji Pośredniczących Regionalnych Programów Operacyjnych. Marszałkowie rekomendują stronie rządowej stosowanie pełnej wysokości stawek kosztów pośrednich przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą RPO. Obowiązujące zapisy są krzywdzące dla podmiotów realizujących projekty i mogą prowadzić do rezygnacji przez nie z wdrażania programów.

Konwent określił również udział polskich regionów w dyskusji oraz w pracach nad przyszłością Polityki Spójności po 2020 roku. Marszałkowie podkreślają, że samorządy wojewódzkie pragną aktywnie na jak najwcześniejszym etapie włączyć się w kształtowanie ram Polityki Spójności po 2020 roku, które pozwolą na stworzenie spójnej skoordynowanej polityki rozwojowej.

Galeria zdjęć

 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach
 • Konwent Marszałków w Katowicach