Przyjęte stanowiska

Stanowisko nr 2 w sprawie zwiększenia (zmiany) kwot rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje z zakresu budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami przyznanej samorządom województw na rok 2016

Stanowisko nr 7 w sprawie dostosowania przepisów ustawy o służbie medycyny pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie kwalifikacji i wymagań, jakie powinni spełniać kierownicy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy oraz kierownicy wojewódzkich ośrodków terapii uzależnień i współuzależnienia

Stanowisko nr 9 w sprawie koordynacji interwencji EFSI w obszarze e-zdrowia w Polsce, przygotowania elektronicznej platformy gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych (P1)

Stanowisko nr 10 w sprawie modyfikacji zasad finansowania środkami unijnymi inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej

Stanowisko nr 13 w sprawie zmiany opisów paragrafów wydatkowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych